Algemene voorwaarden New Amsterdam Legal B.V.

1.Deze algemene voorwaarden zijn van

toepassing op alle opdrachten aan
New Amsterdam Legal B.V. (NAL). De
personen die door NAL gemachtigd zijn namens haar opdrachten te aanvaarden, worden hierna ook aangeduid met “partner”.

2.Alle opdrachten van cliënten worden

uitsluitend aan NAL te zijn
gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke
of stilzwijgende bedoeling is dat een
opdracht door een bepaalde aan
NAL verbonden persoon zal worden
uitgevoerd. De werking van artikel 7:404
Burgerlijk Wetboek, dat voor het
laatstgenoemde geval een regeling
geeft, is uitgesloten. Onder “verbonden
persoon” wordt begrepen: de
werknemers, de adviseurs, de partners,
en de aandeelhouder van NAL.

3.Indien bij of in verband met de uitvoering

van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet,
die tot aansprakelijkheid van NAL
leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt
zijn tot het bedrag of de bedragen
waarop de door NAL afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering

aanspraak geeft met inbegrip van
het eigen risico dat NAL in verband
met die verzekering draagt. Onder
een gebeurtenis als bedoeld in de
vorige zin wordt ook een nalaten
begrepen. Indien bij of in verband met
de uitvoering van een opdracht van
een cliënt of anderszins schade aan
personen of zaken wordt toegebracht,
waarvoor NAL aansprakelijk is, zal
die aansprakelijkheid beperkt zijn tot
het bedrag of de bedragen, waarop
de door NAL afgesloten algemene
aansprakelijkheidsverzekering
aanspraak geeft met inbegrip van het
eigen risico dat NAL in verband met die verzekering draagt

4.Iedere vordering tot schadevergoeding

verjaart door verloop van één jaar na
de aanvang van de dag, volgend op
die waarop de cliënt met de schade en
met NAL als daarvoor aansprakelijke
persoon bekend is geworden

5.Indien NAL een niet aan haar

verbonden persoon bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, dan is NAL jegens de cliënt niet aansprakelijk voor fouten die door deze persoon

worden gemaakt. Door NAL
een opdracht te geven, verleent de
cliënt aan NAL de bevoegdheid om, als
een door NAL ingeschakelde persoon
zijn aansprakelijkheid wil beperken,
die aansprakelijkheidsbeperking mede
namens de cliënt te aanvaarden.

6.Indien NAL in verband met de uitvoering

van een opdracht van een cliënt wordt
aangesproken door derden, zal de
cliënt de in verband daarmee door
NAL te maken kosten, de kosten van
verweer daaronder begrepen, te betalen
boetes en schadevergoeding aan NAL
vergoeden, behoudens voor zover
NAL aanspraak heeft op vergoeding
van deze kosten onder een afgesloten
verzekering.

7.De in deze algemene

voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en vergoedingsrechten gelden ook voor iedere aan NAL verbonden persoon, in het verleden verbonden personen en rechtsopvolgers onder algemene titel van deze personen. Deze personen
kunnen zich op deze algemene
voorwaarden beroepen.

8.Het is NAL in het kader van de uitvoering

van opdrachten niet toegestaan gelden van derden onder zich houden.

9.NAL is als gevolg van geldende regelgeving

(waaronder de Wet
ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme) verplicht
de identiteit van cliënten vast te stellen
en ongebruikelijke transacties onder
omstandigheden bij de autoriteiten
te melden. Door NAL een opdracht
te geven, bevestigt de cliënt hiermee
bekend te zijn en voor zover nodig zijn
toestemming te geven

10.Op de rechtsverhouding tussen NAL en

haar cliënten zal Nederlands recht van
toepassing zijn. Eventuele geschillen
tussen NAL en een cliënt zullen
uitsluitend worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Amsterdam.

11.Deze algemene voorwaarden zijn in

de Nederlandse en de Engelse taal
gesteld. In geval van geschil over de
inhoud of strekking van deze algemene
voorwaarden zal de Nederlandse tekst
bindend zijn.

Algemene voorwaarden New Amsterdam Legal B.V.

1.Deze algemene voorwaarden zijn van

toepassing op alle opdrachten aan New Amsterdam Legal B.V. (NAL). De personen die door NAL gemachtigd zijn namens haar opdrachten te aanvaarden, worden hierna ook aangeduid met “partner”.

2.Alle opdrachten van cliënten worden geacht

uitsluitend aan NAL te zijn gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan NAL verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, is uitgesloten. Onder “verbonden persoon” wordt begrepen: de werknemers, de adviseurs, de partners, en de aandeelhouder van NAL.

3.Indien bij of in verband met de uitvoering

van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van NAL leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door NAL afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat NAL in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Indien bij of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor NAL aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door NAL afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat NAL in verband met die verzekering draagt

4.Iedere vordering tot schadevergoeding

verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgend op die waarop de cliënt met de schade en met NAL als daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden

5.Indien NAL een niet aan haar

verbonden persoon bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, dan is NAL jegens de cliënt niet aansprakelijk voor fouten die door deze persoonworden gemaakt. Door NAL een opdracht te geven, verleent de cliënt aan NAL de bevoegdheid om, als een door NAL ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden voor fouten die door deze persoon worden gemaakt. Door NAL een opdracht te geven, verleent de cliënt aan NAL de bevoegdheid om, als een door NAL ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.

6.Indien NAL in verband met de uitvoering

van een opdracht van een cliënt wordt aangesproken door derden, zal de cliënt de in verband daarmee door NAL te maken kosten, de kosten van verweer daaronder begrepen, te betalen boetes en schadevergoeding aan NAL vergoeden, behoudens voor zover NAL aanspraak heeft op vergoeding van deze kosten onder een afgesloten verzekering.

7.De in deze algemene voorwaarden

opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en vergoedingsrechten gelden ook voor iedere aan NAL verbonden persoon, in het verleden verbonden personen en rechtsopvolgers onder algemene titel van deze personen. Deze personen kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.

8.Het is NAL in het kader van de uitvoering

van opdrachten niet toegestaan gelden van derden onder zich houden.

9.NAL is als gevolg van geldende regelgeving

(waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door NAL een opdracht te geven, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven

10.Op de rechtsverhouding tussen NAL en

haar cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Eventuele geschillen tussen NAL en een cliënt zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

11.Deze algemene voorwaarden zijn in

de Nederlandse en de Engelse taal gesteld. In geval van geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.